فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد

رديف

نام

دانشجو

موضوع

پايان نامه

تاريخ

دفاع

1

محمدرضا جوكار

طراحي و ساخت سينتي سايزر DDS

1377

2

فرهاد ژاله رجبي

تشخيص و ساخت نتهاي موسيقي با شبكه عصبي

1378

3

علي پژومندراد

مطالعه و شبيه سازي SDH

1378

4

سيد كمال هاشمي

جهت يابي راديوئي باند وسيع با قدرت تفكيك بالا

1378

5

غلامرضا قائم مقامي

فيلتر داپلر بهينه براي كانال موبايل زميني

1378

6

رضا عربي

بررسي تكنيك OFDM براي كانال سيار

1378

7

مهدي اسلامي

تحقق ديجيتالي استخراج سيگنال هدايت يك جستجوگر با TMS320C542

1379

8

اكبر احمري

فشرده و ذخيره سازي صوتي براي voice-mail

1379

9

محمدرضا وفادوست

بررسي پروتوكلهاي Hand-over در سيستم موبايل

1379

10

قربانعلي ثميني

بررسي و مقايسه سيگنالينگهاي16QAM& MPSK

1379

11

محمدرضاالماسي راد

طراحي و ساخت كارت واسط پردازش سيگنال

1379

12

امير رزاق دوست

بررسي انواع روشهاي فشرده سازي صحبت و شبيه سازي RPE-LTP

1379

13

حامد فاطمي

مطالعه و شبيه سازي LAPD درسيستم GSM و پياده سازي با TMS320C542

1380

14

حميدرضا نوريان

مطالعه و شبيه سازي ثبت موقعيت و مسيريابي بر اساس MAP

1380

15

آرش مرادي نژاد

آناليز و طراحي لايه هاي L2CAP در Bluetooth

1380

16

محمد تقي شكوهي

بررسي و شبيه سازي الگوريتم كنترل فازي توان در مخابرات سيار

1380

17

محمدرضا طريحي

بررسي تاثير كنترل توان در ظرفيت CDMA

1380

18

مسعود گرشاسبي

طراحي و ساخت تقويت كننده پربازده و باند پهنAM

1381

19

شاهرخ مرزبان

طراحي و شبيه سازي بخش data & clock سيستمهاي تله متري

1381

20

محمدرضاميررحيمي

طراحي و شبيه سازي مبدل ديجيتاليIF در گيرنده هاي DSP-Based

1381

21

مليحه يوسفي

بررسي ارسال داده سرعت بالا روي خطوط نيرو با OFDM

1382

22

حميد مهياد

مطالعه و شبيه سازي MUD با PIC در CDMA

1383

23

حميدرضا قلعه اي

مقايسه CDMA  و OFDMA براي موبايل

1383

24

مرتضي طاري بخش

مطالعه و پياده سازي مديريتSCCP در سويچ MSC

1383

25

ونوس حيدري

ارزيابي كارايي MC-CDMA در يك كانال انتخابي با شبيه سازي

1383

26

رضا شريفي

بررسي و شبيه سازي COFDM براي كانال موبايل

1384

27

بهاره جلالي

مطالعه و شبيه سازي كنترل توان فازي در مخابرات سلولي

1384

28

نازيلا فوق

طراحي و شبيه سازي كنترل ازدحام در شبكه هاي TCP/IP با PID, FUARED

1384

29

سيد مهدي حسيني

بررسي و شبيه سازي DS-CDMA با گيرنده RAKE براي فيدينگ انتخابي

1385

30

حميد شاهرخ

بررسي عملكرد OFDM-CDMA با گيرنده ML

1385

31

حميدرضا نظري

بررسي تحرك پذيري پروتوكل SIP در شبكه NGN و پياده سازي نرم افزاري

1386

32

پدرام حاجي پور

بررسي و پياده سازي پروتوكل H.248 در شبكه NGN بخش MG

1386

33

ايمان راحمي زاده

بررسي و پياده سازي پروتوكل MEGACO در شبكه NGN

1386

34

حسين ابراهيمي

بررسي و پياده سازي MIMO-OFDM براي كانالهاي UWB

1386

35

مهدي حيدري

ارائه يك مدل افت انتشار سيار زميني

1386

36

معين احمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزاري پردازش اطلاعات EMS

1387

37

محمد حسين لطفي

روشي براي ردگيري Freq. Hopping در يك باند معين و تخمين پارامترهاي آن

1387

38

مهدي تقدسي

تحليل و پياده سازي تخمين زننده كانالهاي متغير با زمان با الگوريتمهاي وفقي با كارت TMS

1388

39

مسعود حسين زاده

بررسي و شبيه سازي تخمين كانال در سيستمهاي چندكاربره MIMO-OFDM

1388

40

هژير شكري رزاقي

بررسي و شبيه سازي تخصيص تطبيقي منابع در سيستمهاي چند كاربره MIMO-OFDM

1388

41

احمد قرنجيك

بررسي و شبيه سازي و مقايسه عملكرد دو روش تكراركننده متعاون با دايورسيتي در شبكه ثابت بيسيم

1389

42

رسول حاجي زاده

تحليل و شبيه سازي روشهاي تخمين كانال در سيستمهاي MIMO-OFDM در لينك تروپواسكتر

1389

43

يونس احمدي

جداسازي رادارهاي متداخل در سيستم IFF/SSR

1389

44

حميدرضا جهانديده

طراحي و پياده سازي الگوريتمي مبتني بر فيلتر كالمن ....

1390

45

سميه پيرزادي

شبيه سازي لينك راديوئي تله متري باند پهن ماهواره LEO

1390

46

ميثم صادقي گوغري

تخصيص منابع در شبكه هاي راديوئي Cognitive-OFDM

1390

47

بهنام زاهدي

تخمين كانال با تاخير فركانس حامل شبكه هاي رله

1390

48

زهراء محسن پور

شبيه سازي تخمين كانال MIMO لينك تله متري فضائي

1391

49

محمدحسين مقدم

تحليل و شبيه سازي اثر رله در بهبود كارائي شبكه سلولي مشاركتي

1391

50

احمد كسائيان

تحليل و شبيه سازي تخصيص منابع با حداقل تداخل كاربران در شبكه هاي سلولي چند كاربره

1391

51

مهدي كريمي

طراحي و شبيه سازي رادار هواپايه با استفاده از STAP

1391

52

مجيد نوروزي

تخصيص كانال در شبكه هاي بي سيم رله مبتني بر   OFDM در حضور تاخير فركانس حامل

1392

53

يوسف عقاب نشين

روشي براي شكل دهي پرتو مقاوم در شبكه هاي راديوشناختگر چند كاربره

1392

54

حامد ساعدي

پياده سازي تخمين كانال در سيستم­هاي MIMO با استفاده از سنجش فشرده

1392

55

سيدحاتم خاتمي

تخصيص منابع براي شبكه راديو شناختگر مبتني بر MIMO-OFDM

1392

56

پروين طالبيزاده

طراحي و پياده سازي نرم افزاري بخش راديويي RFID و ارزيابي

1392

57

محمد رزاق پور

تحليل كارايي تابع توزيع شده پروتكل IEEE802.11 با گره هاي پنهان و ارزيابي اعتبار آن با شبيه سازي"

1392

58

پويان خسروي

ارائه روشي براي كاهش اثر تداخلي بين سلولي با رله هاي MIMO.

1392

59

معين بهرامي

طراحي تجميع بهينه فريم در شبكه هاي محلي بيسيم 802.11n IEEE با شرط تاخير و خطا

1392

60

مسعود طولابي

الگوريتم انتخاب مسير بهينه بر اساس حداقل انرژي در يك شبكه مشاركتي دو پرشي و مبتني بر MIMO

1393

61

اكرم هوشياري

سنجش طيف همكارانه در شبكه حسگر بيسيم شناختي با چندين كاربر اوليه

1393

62

اسلام خدائي مهر

آشكارسازي اهداف بر مبناي نمونه برداري فشرده در رادارهاي آرايه اي

1393

63

علي گلستاني

كاهش تداخل به كمك تكنيك همترازي در شبكه هاي سلولي مبتني بر رله

1393

64

اميد ترابيان

ارائه روشي براي تخمين كور افست فركانسي در OFDM با الگوريتمهاي وفقي

1393

65

م.ج.عزيزي پور

كاهش PAPR در سيستمهاي OFDM با تكنيك سنجش فشرده

1393

66

سيد موسي حسيني

تخمين DOA با استفاده از سنجش فشرده تنك

1393

67

زهرا قيومي محمدي

تحليل  مشخصات سيگنال‌هاي ماهواره (DVB-S) در رادارهاي غيرفعال ارزيابي عملكرد و استخراج پارامترها

1394

68

سعيد زمانيان

تخمين زاويه ورود تفكيك بالا با سيگنالهاي باند پهن طيف گسترده دنباله مستقيم

1395

69

صدف آقارفيعي

انتخاب رله در شبكه هاي رله تمام دو-طرفه

1395

70

افشين عيسي زاده

مكان يابي اهداف متحرك در رادارهاي چندورودي-چندخروجي با استفاده ازTDOA وFDOA

1395

71

سعيده قشوني

مسيريابي, كد و تخصيص خرابي-آگاه شبكه هاي نوري كشسان(elastic Impairment-aware)

1395

72

سميه پيشه ور

مكان يابي اهداف توسط رادارهاي غيرفعال با استفاده از سيگنالهاي ماهواره اي

1395

73

فاطمه يعقوبي

طراحي پردازشگر تركيبي آنالوگ و ديجيتال در شبكه هاي رله دو سويه

1395

74

محمود عسكري

بهبود عملكرد سنجش طيف با آشكارساز انرژي براي شبكه هاي راديو شناختگر مبتني بر OFDM

1395

75

ابولفضل اخباري

ارائه روشي براي تشخيص هواپيما با پردازش صوتي

1396

76

حامد قرباني

بهبود ظرفيت ارتباطات بين خودرويي در شبكه هاي سلول كوچك مشاركتي نسل5

1396

77

محسن اشكاني پور

مكانيابي اهداف متحرك در سيستمهاي سوناري با استفاده از تاخير و داپلر

1396

78

س.زهرا جليل زاده

بررسي عملكرد الگوريتم FxLMS در كاهش نوفه آكوستيكي در مراكز داده با سيستم چند كاناله

1396

79

احسان عزيزيان

بهبود بهره طيفي - انرژي در شبكه هاي ناهمگون راديوشناختي نسل5

1397

80

سولماز فردي پور

بررسي تكنولوژي ACM باند ka در سيستم VSAT

1398

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/21
تعداد بازدید:
874
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.